×

نقد مقاله ارتباط عوامل انگیزشی بهداشتی و تحلیل رفتگی شغلی

۱۴,۰۰۰ تومان

نقد مقاله بررسی فضایی اثرات مکان های ورزشی بر محیط شهری اصفهان

۱۳,۰۰۰ تومان

نقد مقاله وضعیت باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران و مقایسه باشگاه

۲۷,۰۰۰ تومان

نقد مقاله ارتباط فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش مدیران ستادی سازمان

۳۰,۰۰۰ تومان
0