پرسشنامه مدیریت دانش نیومن و کنراد (۲۰۰۰)

۸,۵۰۰ تومان