پرسشنامه نگرش دندانپزشکان به تکنولوژی کدکم

۲۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه ارزیابی برنامه درسی تربیت بدنی در مدارس،مدل آیزنر (۱۳۹۷)

۱۶,۰۰۰ تومان

پرسشنامه نیازسنجی کارکنان در زمینه ورزش های همگانی

۱۵,۵۰۰ تومان

پرسشنامه یادگیری زدایی در سازمان (مدل کارن بکر)

۲۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه شایستگی های شغلی مدیران باشگاه های ورزشی

۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه خلاقیت

۴,۰۰۰ تومان

پرسشنامه خلاقیت فرد در سازمان (سلطانی)

۴,۰۰۰ تومان

پرسشنامه رضایتمندی کاربران از سیستم اطلاعات بیمارستانی HIS

۸,۰۰۰ تومان

پرسشنامه اختلالات تحصیلی، روانی و اجتماعی

۱۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه سلامت عمومی

۴,۰۰۰ تومان
0