پرسشنامه نگرش دندانپزشکان به تکنولوژی کدکم

۳۵,۹۰۰ تومان

پرسشنامه ارزیابی برنامه درسی تربیت بدنی در مدارس، مدل آیزنر (۱۳۹۷)

۱۸,۰۰۰ تومان

پرسشنامه نیازسنجی کارکنان در زمینه ورزش های همگانی

۱۶,۵۰۰ تومان

پرسشنامه یادگیری زدایی در سازمان (مدل کارن بکر)

۲۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه شایستگی های شغلی مدیران باشگاه های ورزشی

۸,۵۰۰ تومان

پرسشنامه خلاقیت

۸,۵۰۰ تومان

پرسشنامه خلاقیت فرد در سازمان (سلطانی)

۸,۵۰۰ تومان

پرسشنامه رضایتمندی کاربران از سیستم اطلاعات بیمارستانی HIS

۹,۵۰۰ تومان

پرسشنامه اختلالات تحصیلی، روانی و اجتماعی

۱۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه سلامت عمومی

۸,۵۰۰ تومان
0