پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و مادوکس (۱۹۸۲)

۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه تصویر بدنی (نگرش فرد درباره بدن خود) MBSRQ

۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه جاذبه های محیطی باشگاه بدنسازی (۱۳۹۹)

۱۵,۹۰۰ تومان

پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ

۱۷,۰۰۰ تومان

پرسشنامه احساس خوشبختی لنتز (۲۰۰۹)

۱۸,۰۰۰ تومان

پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو

۴,۰۰۰ تومان

پرسشنامه میزان آگاهی از حقوق ورزشی

۱۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه فناوری اطلاعات

۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه هوشمندی رقابتی دشامپس و نایاک (۱۹۹۵) و روچ و سانتی (۲۰۰۱)

۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام (۱۹۷۵)

۵,۰۰۰ تومان
0