پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ

۱۷,۰۰۰ تومان

پرسشنامه احساس خوشبختی لنتز (۲۰۰۹)

۱۸,۰۰۰ تومان

پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو

۲,۲۰۰ تومان

پرسشنامه میزان آگاهی از حقوق ورزشی

۱۲,۰۰۰ تومان

پرسشنامه فناوری اطلاعات

۳,۹۰۰ تومان

پرسشنامه هوشمندی رقابتی

۴,۰۰۰ تومان

پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام (۱۹۷۵)

۳,۰۰۰ تومان

پرسشنامه اخلاق حرفه ای مربیان ورزشی

۶,۴۰۰ تومان

پرسشنامه یادگیری زدایی در سازمان

۱۷,۰۰۰ تومان

پرسشنامه مدیریت دانش نیومن و کنراد (۲۰۰۰)

۳,۴۰۰ تومان
0