پاورپوینت درآمدی بر شناخت قرآن کریم

۹۱,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۶ کتاب مدیریت استراتژیک

۹۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت درس فلسفه تربیت رسمی و عمومی (تربیت مدرسه ای)

۲۱۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل دهم کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۸۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل نهم کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۶۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی (تمام فصول)

۳۱۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی (تمامی فصول)

۳۱۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۹ کتاب برنامه ریزی استراتژیک

۱۱۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۵ کتاب مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

۹۹,۸۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۸ و ۱۹ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۷۵,۵۰۰ تومان
0