پاورپوینت فصل ۶ کتاب مدیریت استراتژیک

۵۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت درس فلسفه تربیت رسمی و عمومی (تربیت مدرسه ای)

۱۶۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل دهم کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۶۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل نهم کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۳۹,۶۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی (تمام فصول)

۳۰۹,۶۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی

۳۰۶,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۹ کتاب برنامه ریزی استراتژیک

۱۱۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۵ کتاب مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

۹۹,۸۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۸ و ۱۹ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۵۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۶ و ۱۷ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۷۹,۸۰۰ تومان
0