پاورپوینت درس فلسفه تربیت رسمی و عمومی (تربیت مدرسه ای)

۱۶۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل دهم کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۶۱,۶۰۰ تومان

پاورپوینت فصل نهم کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۳۳,۶۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی (تمام فصول)

۲۹۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی

۲۹۱,۲۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۹ کتاب برنامه ریزی استراتژیک

۱۱۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۵ کتاب مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

۹۳,۸۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۸ و ۱۹ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۵۶,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۶ و ۱۷ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۷۲,۸۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۰ و ۱۱ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۱۱۷,۶۰۰ تومان
0