پاورپوینت صف و ستاد

۲۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت بودجه

۲۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ارزیابی منابع انسانی

۴۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت خصوصی سازی

۳۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت خودکنترلی و انگیزش در کارکنان

۱۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت داوطلبان ورزشی

۶۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی در سازمان های ورزشی

۵۶,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۹ کتاب برنامه ریزی استراتژیک

۵۰,۰۰۰ تومان
0