پرسشنامه نقش فناوری‌ های نوین ارتباطی بر هویت اجتماعی

۱۲,۵۰۰ تومان

پرسشنامه عملکرد سازمانی کاپلان و نورتون (۲۰۰۱)

۷,۵۰۰ تومان

پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و مادوکس (۱۹۸۲)

۷,۵۰۰ تومان

پرسشنامه تصویر بدنی (نگرش فرد درباره بدن خود) MBSRQ

۷,۵۰۰ تومان

پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (۲۰۰۷)

۷,۵۰۰ تومان

پرسشنامه جاذبه های محیطی باشگاه بدنسازی (۱۳۹۹)

۱۵,۹۰۰ تومان

پرسشنامه گرایش های اجتماعی مطلوب (خیرین)

۸,۰۰۰ تومان

پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ

۱۷,۰۰۰ تومان

پرسشنامه احساس خوشبختی لنتز (۲۰۰۹)

۱۸,۰۰۰ تومان

پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو

۷,۵۰۰ تومان
0