پرسشنامه گرایش های اجتماعی مطلوب (خیرین)

۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ

۱۷,۰۰۰ تومان

پرسشنامه احساس خوشبختی لنتز (۲۰۰۹)

۱۸,۰۰۰ تومان

پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو

۳,۰۰۰ تومان

پرسشنامه میزان آگاهی از حقوق ورزشی

۱۲,۰۰۰ تومان

پرسشنامه ارزیابی برنامه درسی تربیت بدنی در مدارس بر اساس مدل آیزنر (۱۳۹۷)

۱۴,۵۰۰ تومان

پرسشنامه فناوری اطلاعات

۴,۰۰۰ تومان

پرسشنامه هوشمندی رقابتی

۴,۰۰۰ تومان

پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام (۱۹۷۵)

۴,۰۰۰ تومان

پرسشنامه اخلاق حرفه ای مربیان ورزشی

۸,۰۰۰ تومان
0