×

نقد پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری و فناوری های خودکار (چت)

۴۰,۰۰۰ تومان

نقد پایان نامه نقش سرمایه روانشناختی و حمایت سازمانی

۳۰,۰۰۰ تومان

نقد پایان نامه ارتباط هوش فرهنگی با پذیرش اجتماعی دانشجویان

۳۵,۰۰۰ تومان

نقد پایان نامه تاثیر نظام ارتباطات سازمانی بر تعارض در ادارات

۱۹,۰۰۰ تومان

نقد پایان نامه عوامل موثر توسعه گردشگری ورزشی جاذبه طبیعی ورزشی

۲۵,۰۰۰ تومان

نقد پایان نامه تعیین اثربخشی فعالیت ورزشی فوق برنامه دانشگاهها

۲۵,۰۰۰ تومان

نقد پایان نامه بررسی توانایی و عملکرد مربیان تیمهای ورزشی دانشگاه

۲۵,۰۰۰ تومان
0