نمونه کارها

نمونه کارهای انجام شده برای دانشجویان و اساتید

تعداد اندکی از نمونه کارها سفارش هایی که توسط حامیان دانشجویی برای دانشجویان گرامی از سال ۱۳۹۴ تاکنون (۱۴۰۳) انجام شده است:

تمامی سفارش ها دقیقا بر اساس خواسته اساتید و شخص خود دانشجویان انجام شده است


آزمون های آماری: تی تک نمونه ای، اسپیرمن، پیرسون، رگرسیون

نمونه کارهای

تفسیر آزمون های تی تک نمونه ای، اسپیرمن، پیرسون، رگرسیون در word در قالب فصل چهارم

نمونه کارهای


آزمون های آماری: جهت شناسایی و رتبه بندی عوامل مورد نظر. آزمون انجام شده در این کار شامل: کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون خی۲، تحلیل عامل اکتشافی (KMO)، ماتریس های چرخش یافته (بار عاملی)، آزمون فریدمن، آزمون کروسکال والیس، آزمون تعقیبی یو من ویتنی و ویلکاکسون

نمونه کارهای


تفسیر آزمون تی تک نمونه ای (اختلاف میانگین جوامع آماری) در قالب فصل ۴ یک پایان نامه بر مبنای پرسشنامه

نمونه کارهای


تـفسیر آزمون تی تک نمونه ای (اختلاف میانگین جوامع آماری) در قالب فصل ۴ یک پایان نامه بر مبنای چک لیست

نمونه کارهای


تفسیر آزمون تی تک نمونه ای و آزمون تعقیبی بونفرونی مقایسه دو به دو متغیرهای تحقیق

نمونه کارهای


آزمون آماری تی زوجی، کوواریانس و آنوا یکطرفه

نمونه کار ها

تفسیر آزمون آماری تی زوجی، کوواریانس و آنوا یکطرفه

نمونه کار ها


آزمون آماری تی زوجی، کوواریانس و آنوا یکطرفه (کار آزمایشگاهی نیمه تجربی)

نمونه کار ها

تفسیر آزمون آماری تی زوجی، کوواریانس و آنوا یکطرفه در قالب فصل چهارم پایان نامه

نمونه کار ها


آزمون های آماری: آلفای کرونباخ، تست K-S، پیرسون، رگرسیون و تفاسیر آن در قالب فصل چهارم پایان نامه

نمونه کار ها


روش های آماری انجام شده: آمار توصیفی، تست K-S، آزمون تی تک نمونه ای، آزمون یومن ویتنی، آزمون KMO، شرط ماهالانوبیس، شرط هموژنیتی واریانسها یا برابری ماتریکس کوواریانس با آزمون باکس، آزمون مانوا (تحلیل واریانس چندمتغیره) در قالب فصل ۴ پایان نامه

نمونه کار های


انواع آزمون های Z و آنووا در محیط اکسل و SPSS به سفارش دانشجو (بصورت ترکیبی)

نمونه کار های


پاسخ به سوالات آماری کلاسی با تفسیر کامل بهمراه جداول و نمودارهای مرتبط و مناسب

نمونه کار های


نقد مقاله انگلیسی برای دانشجوی خارج از ایران به زبان انگلیسی

نمونه کارهای


نقد مقاله فارسی برای دانشجوی داخل ایران به زبان فارسی (به درخواست وی در یک صفحه)

نمونه کارهای


نـقد ادبی و علمی پایان نامه (در ویدئو عنوان را جهت حفظ اثر، حذف کرده ایم)

نمونه کارهای


نقد مقاله انگلیسی، ترجمه شده به فارسی، برای دانشجوی داخل ایران به زبان فارسی

نمونه کارهای

نقـد مقاله انگلیسی، ترجمه شده به فارسی، برای دانشجوی داخل ایران به زبان فارسی

نمونه کارهای


نقد مقاله انگلیسی، ترجمه شده به فارسی، برای دانشجوی داخل ایران به زبان فارسی

نمونه کارها


نقد مقاله فارسی برای اساتید داخل ایران به زبان فارسی

نمونه کارهای


نقد مقاله فارسی برای اساتید داخل ایران به زبان فارسی

نمونه کارهای


نقد رساله دکتری

نمونه کارهای


استخراج متغیرها، مدل مفهومی، اهداف، فرضیه ها، روش تحقیق، روش آماری، ابزار تحقیق در قالب یک کار کلاسی کارشناسی ارشد

نمونه کارهای


پروپوزال انگلیسی (پلتفرم تمرین ترمیک) برای دانشجوی خارج از ایران به زبان انگلیسی (به درخواست وی در ۵ صفحه)

نمونه کارهای


نمونه پروپوزال کلاسی انجام شده برای دانشجوی کارشناسی ارشد برای درس سمینار

نمونه کارهای انجام شده


نمونه پاورپوینت‌های انجام شده برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و اساتید دانشگاهی

ساده ۱:

ساده ۲:

ساده ۳:

ساده ۴:

نیمه‌حرفه‌ای ۱:

نیمه‌حرفه‌ای ۲:

حرفه‌ای ۱:

حرفه‌ای ۲:

حرفه‌ای ۳:

حرفه‌ای ۴:

حرفه‌ای ۵:

حرفه‌ای ۶:

سبک پِرِزی ۱:

نمونه کارهای انجام شده