نمونه کارها

نمونه کارهای انجام شده برای دانشجویان و اساتید

تعداد اندکی از نمونه کارها سفارش هایی که توسط حامیان دانشجویی برای دانشجویان گرامی از سال ۱۳۹۴ تاکنون (۱۴۰۰) انجام شده است:

تمامی سفارش ها دقیقا بر اساس خواسته اساتید و شخص خود دانشجویان انجام شده است


آزمون های آماری: تی تک نمونه ای، اسپیرمن، پیرسون، رگرسیون

نمونه کار ها

تفسیر آزمون های تی تک نمونه ای، اسپیرمن، پیرسون، رگرسیون در word در قالب فصل چهارم

نمونه کار ها


آزمون های آماری: جهت شناسایی و رتبه بندی عوامل مورد نظر. آزمون انجام شده در این کار شامل: کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون خی۲، تحلیل عامل اکتشافی (KMO)، ماتریس های چرخش یافته (بار عاملی)، آزمون فریدمن، آزمون کروسکال والیس، آزمون تعقیبی یو من ویتنی و ویلکاکسون

نمونه کار ها


تفسیر آزمون تی تک نمونه ای (اختلاف میانگین جوامع آماری) در قالب فصل ۴ یک پایان نامه بر مبنای پرسشنامه

نمونه کار ها


تفسیر آزمون تی تک نمونه ای (اختلاف میانگین جوامع آماری) در قالب فصل ۴ یک پایان نامه بر مبنای چک لیست

نمونه کار ها


تفسیر آزمون تی تک نمونه ای و آزمون تعقیبی بونفرونی مقایسه دو به دو متغیرهای تحقیق

نمونه کار ها


آزمون آماری تی زوجی، کوواریانس و آنوا یکطرفه

نمونه کار ها

تفسیر آزمون آماری تی زوجی، کوواریانس و آنوا یکطرفه

نمونه کار ها


آزمون آماری تی زوجی، کوواریانس و آنوا یکطرفه (کار آزمایشگاهی نیمه تجربی)

نمونه کار ها

تفسیر آزمون آماری تی زوجی، کوواریانس و آنوا یکطرفه در قالب فصل چهارم پایان نامه

نمونه کار ها


آزمون های آماری: آلفای کرونباخ، تست K-S، پیرسون، رگرسیون و تفاسیر آن در قالب فصل چهارم پایان نامه

نمونه کار ها


روش های آماری انجام شده: آمار توصیفی، تست K-S، آزمون تی تک نمونه ای، آزمون یومن ویتنی، آزمون KMO، شرط ماهالانوبیس، شرط هموژنیتی واریانسها یا برابری ماتریکس کوواریانس با آزمون باکس، آزمون مانوا (تحلیل واریانس چندمتغیره) در قالب فصل ۴ پایان نامه

نمونه کار های


نقد مقاله انگلیسی برای دانشجوی خارج از ایران به زبان انگلیسی

نمونه کار ها


نقد مقاله فارسی برای دانشجوی داخل ایران به زبان فارسی (به درخواست وی در یک صفحه)

نمونه کار ها


نقد ادبی و علمی پایان نامه (در ویدئو عنوان را جهت حفظ اثر، حذف کرده ایم)

نمونه کار ها


نقد مقاله انگلیسی، ترجمه شده به فارسی، برای دانشجوی داخل ایران به زبان فارسی

نمونه کار ها

نقد مقاله انگلیسی، ترجمه شده به فارسی، برای دانشجوی داخل ایران به زبان فارسی

نمونه کار ها


نقد مقاله انگلیسی، ترجمه شده به فارسی، برای دانشجوی داخل ایران به زبان فارسی

نمونه کار ها


استخراج متغیرها، مدل مفهومی، اهداف، فرضیه ها، روش تحقیق، روش آماری، ابزار تحقیق در قالب یک کار کلاسی کارشناسی ارشد

نمونه کار ها


پروپوزال انگلیسی (پلتفرم تمرین ترمیک) برای دانشجوی خارج از ایران به زبان انگلیسی (به درخواست وی در ۵ صفحه)

نمونه کار ها