نمونه کارها

تعداد اندکی از سفارش هایی که توسط حامیان دانشجویی برای دانشجویان گرامی از سال ۱۳۹۴ تاکنون (۱۳۹۹) انجام شده است:

تمامی سفارش ها دقیقا بر اساس خواسته اساتید و شخص خود دانشجویان انجام شده است


آزمون های آماری: تی تک نمونه ای، اسپیرمن، پیرسون، رگرسیون

تفسیر آزمون های تی تک نمونه ای، اسپیرمن، پیرسون، رگرسیون در word در قالب فصل چهارم


آزمون های آماری: جهت شناسایی و رتبه بندی عوامل مورد نظر. آزمون انجام شده در این کار شامل: کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون خی۲، تحلیل عامل اکتشافی (KMO)، ماتریس های چرخش یافته (بار عاملی)، آزمون فریدمن، آزمون کروسکال والیس، آزمون تعقیبی یو من ویتنی و ویلکاکسون


تفسیر آزمون تی تک نمونه ای (اختلاف میانگین جوامع آماری) در قالب فصل ۴ یک پایان نامه بر مبنای پرسشنامه


تفسیر آزمون تی تک نمونه ای (اختلاف میانگین جوامع آماری) در قالب فصل ۴ یک پایان نامه بر مبنای چک لیست


تفسیر آزمون تی تک نمونه ای و آزمون تعقیبی بونفرونی مقایسه دو به دو متغیرهای تحقیق


آزمون آماری تی زوجی، کوواریانس و آنوا یکطرفه

تفسیر آزمون آماری تی زوجی، کوواریانس و آنوا یکطرفه


آزمون آماری تی زوجی، کوواریانس و آنوا یکطرفه (کار آزمایشگاهی نیمه تجربی)

تفسیر آزمون آماری تی زوجی، کوواریانس و آنوا یکطرفه در قالب فصل چهارم پایان نامه


نقد مقاله انگلیسی برای دانشجوی خارج از ایران به زبان انگلیسی


نقد مقاله فارسی برای دانشجوی داخل ایران به زبان فارسی (به درخواست وی در یک صفحه)


پروپوزال انگلیسی (پلتفرم تمرین ترمیک) برای دانشجوی خارج از ایران به زبان انگلیسی (به درخواست وی در ۵ صفحه)


نقد مقاله انگلیسی، ترجمه شده به فارسی، برای دانشجوی داخل ایران به زبان فارسی

نقد مقاله انگلیسی، ترجمه شده به فارسی، برای دانشجوی داخل ایران به زبان فارسی


نقد مقاله انگلیسی، ترجمه شده به فارسی، برای دانشجوی داخل ایران به زبان فارسی


نقد ادبی و علمی پایان نامه (در ویدئو عنوان را جهت حفظ اثر، حذف کرده ایم)


استخراج متغیرها، مدل مفهومی، اهداف، فرضیه ها، روش تحقیق، روش آماری، ابزار تحقیق در قالب یک کار کلاسی کارشناسی ارشد


آزمون های آماری: آلفای کرونباخ، تست K-S، پیرسون، رگرسیون و تفاسیر آن در قالب فصل چهارم پایان نامه


روش های آماری انجام شده: آمار توصیفی، تست K-S، آزمون تی تک نمونه ای، آزمون یومن ویتنی، آزمون KMO، شرط ماهالانوبیس، شرط هموژنیتی واریانسها یا برابری ماتریکس کوواریانس با آزمون باکس، آزمون مانوا (تحلیل واریانس چندمتغیره) در قالب فصل ۴ پایان نامه