پرسشنامه عملکرد سازمانی کاپلان و نورتون (۲۰۰۱)

۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و مادوکس (۱۹۸۲)

۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه تصویر بدنی (نگرش فرد درباره بدن خود) MBSRQ

۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (۲۰۰۷)

۴,۵۰۰ تومان

پرسشنامه جاذبه های محیطی باشگاه بدنسازی (۱۳۹۹)

۱۵,۹۰۰ تومان

پرسشنامه گرایش های اجتماعی مطلوب (خیرین)

۷,۰۰۰ تومان

پرسشنامه نگرش دندانپزشکان به تکنولوژی کدکم

۲۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ

۱۷,۰۰۰ تومان

پرسشنامه احساس خوشبختی لنتز (۲۰۰۹)

۱۸,۰۰۰ تومان

پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو

۴,۰۰۰ تومان
0