پرسشنامه حمایت های سازمانی ادراک شده آیزنبرگر و همکاران (۱۹۹۰)

۸,۵۰۰ تومان

پرسشنامه تعهد سازمانی لاوری و لامستروی (۱۹۹۸)

۹,۰۰۰ تومان

پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ و همکاران (۲۰۰۴)

۸,۵۰۰ تومان

پرسشنامه مقیاس پذیرش اجتماعی مارلو و کراون (۱۹۹۶)

۸,۵۰۰ تومان

پرسشنامه نقش فناوری‌ های نوین ارتباطی بر هویت اجتماعی

۱۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه عملکرد سازمانی کاپلان و نورتون (۲۰۰۱)

۸,۵۰۰ تومان

پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و مادوکس (۱۹۸۲)

۸,۵۰۰ تومان

پرسشنامه تصویر بدنی (نگرش فرد درباره بدن خود) MBSRQ

۸,۵۰۰ تومان

پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (۲۰۰۷)

۸,۵۰۰ تومان

پرسشنامه جاذبه های محیطی باشگاه بدنسازی (۱۳۹۹)

۱۸,۵۰۰ تومان
0