پاورپوینت فصل دهم کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۶۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل نهم کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۳۹,۶۰۰ تومان

نقد مقاله سرمایه انسانی در کارآفرینی اجتماعی و تجاری

۶۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۳ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۳۹,۰۰۰ تومان
0