پاورپوینت فصل دهم کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۴۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل نهم کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۲۴,۰۰۰ تومان

نقد مقاله سرمایه انسانی در کارآفرینی اجتماعی و تجاری

۴۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۳ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۲۵,۰۰۰ تومان
0