پاورپوینت فصل دهم کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۷۴,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فصل نهم کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۴۵,۵۰۰ تومان

نقد مقاله سرمایه انسانی در کارآفرینی اجتماعی و تجاری

۷۵,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۳ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۵۵,۹۰۰ تومان
0