×

نقد مقاله چالش های پیش روی توسعه ورزش همگانی در ایران و راهبردها

۱۸,۰۰۰ تومان

پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در توسعه ورزش و سلامتی

۲,۸۰۰ تومان

پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در توسعه ورزش و سلامتی

۳,۵۰۰ تومان

پرسشنامه نقش رسانه های نوین ارتباطی در توسعه ورزش همگانی

۱۱,۰۰۰ تومان
0