پاورپوینت مدیریت بحران در سازمان (۲۰۱۴)

۴۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ۲۰ گام عملیاتی در مدیریت بحران سازمان های بزرگ و پیچیده

۳۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت تخلیه اضطراری در شرایط بحرانی

۵۹,۰۰۰ تومان
0