پاورپوینت مدیریت بحران در سازمان (۲۰۱۴)

۴۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ۲۰ گام عملیاتی در مدیریت بحران سازمان های بزرگ و پیچیده

۳۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت تخلیه اضطراری در شرایط بحرانی

۵۱,۸۰۰ تومان
0