پاورپوینت مدیریت بحران در سازمان (۲۰۱۴)

۵۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت ۲۰ گام عملیاتی در مدیریت بحران سازمان های بزرگ و پیچیده

۴۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت تخلیه اضطراری در شرایط بحرانی

۶۵,۹۰۰ تومان
0