نقد مقاله تامین نیروی انسانی شایسته: مقایسه شرکت های فنی و شهرداری

۴۶,۰۰۰ تومان

پرسشنامه شایستگی های شغلی مدیران باشگاه های ورزشی

۵,۰۰۰ تومان
0