پرسشنامه انگیزه مشارکت ورزشی (SPMQ) گیل و همکاران (۱۹۸۳)

۸,۵۰۰ تومان