نقد مقاله بکارگیری اطلاعات گذشته و آینده مدیریت هزینه استراتژیک

۵۹,۰۰۰ تومان