پاورپوینت فصل ۱۸ و ۱۹ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۵۶,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۶ و ۱۷ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۷۲,۸۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۰ و ۱۱ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۱۱۷,۶۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۸ و ۹ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۹۲,۴۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۵، ۶، ۷ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۹۳,۸۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۳ و ۴ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۱۰۳,۶۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت پروژه در ورزش (کلیه فصول)

۱۶۸,۰۰۰ تومان

پروژه فعالیت های فوق برنامه مدرسه امریکایی هنگ کنگ (۲۰۱۷-۲۰۱۸)

۵۶,۰۰۰ تومان

پروژه ساخت استادیوم پرت استرالیا

۹۸,۰۰۰ تومان
0