نقد مقاله حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین‌ المللی

۹۵,۵۰۰ تومان

نقد مقاله دادرسی منصفانه در داوری تجاری بین المللی

۹۵,۵۰۰ تومان

نقد رساله دکتری طراحی چارچوب توسعه منابع انسانی ملی مبتنی بر آرای حکمت

۱۲۹,۵۰۰ تومان

نقد مقاله استرس شغلی پرستاران بخش مراقبت های ویژه و ارتباط آن با فرسودگی

۷۹,۵۰۰ تومان
0