نقد مقاله چالش های پیش روی توسعه ورزش همگانی در ایران و راهبردها

۷۵,۵۰۰ تومان

پرسشنامه نقش رسانه های نوین ارتباطی در توسعه ورزش همگانی

۱۴,۰۰۰ تومان
0