پاورپوینت فصل دهم کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۷۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فصل نهم کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۵۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت خرید و برنامه ریزی خرید در سازمان

۸۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت خدمات پس از فروش

۸۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت صف و ستاد

۷۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت بودجه

۷۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ارزیابی منابع انسانی

۷۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت خصوصی سازی در ورزش

۹۲,۵۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی (تمام فصول)

۳۱۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی (تمامی فصول)

۳۱۵,۹۰۰ تومان
0