پروپوزال بررسی نگرش اساتید و دانشجویان دندانپزشکی درباره CAD/CAM…

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه نگرش دندانپزشکان به تکنولوژی کدکم

۲۵,۰۰۰ تومان

نقد مقاله انعطاف پذیری تناسب CAD/CAM و چارچوب های مخلوط کپی و..

۵۰,۴۰۰ تومان

نقد مقاله بررسی مواد موقت پروتزهای دندانی ثابت با روش CAD/CAM

۵۰,۴۰۰ تومان

نقد مقاله نگرش دانشجویان دانشکده دندانپزشکی زاگرب نسبت به CAD/CAM

۵۶,۰۰۰ تومان
0