کتاب بازار خدمات اینترنتی ورزشی

۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب تاریخ تربیت بدنی و ورزش ها (ایران و جهان)

۲۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی (تمام فصول)

۲۹۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۹ کتاب برنامه ریزی استراتژیک

۱۱۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۸ و ۱۹ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۵۶,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۶ و ۱۷ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۷۲,۸۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۰ و ۱۱ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۱۱۷,۶۰۰ تومان

پاورپوینت تمامی فصول کتاب اصول بازاریابی (نسخه ۱)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت تمامی فصول کتاب روابط عمومی ورزشی

۲۳۳,۸۰۰ تومان

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب اصول بازاریابی و خدمات

۶۳,۰۰۰ تومان
0