پاورپوینت درآمدی بر شناخت قرآن کریم

رایگان

پاورپوینت فصل ۶ کتاب مدیریت استراتژیک

۹۵,۹۰۰ تومان

کتاب بازار خدمات اینترنتی ورزشی

۳۳,۰۰۰ تومان

کتاب تاریخ تربیت بدنی و ورزش ها (ایران و جهان)

۴۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی (تمام فصول)

۳۱۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۹ کتاب برنامه ریزی استراتژیک

۱۱۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۸ و ۱۹ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۷۵,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۶ و ۱۷ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۸۵,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۰ و ۱۱ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۱۲۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت تمامی فصول کتاب اصول بازاریابی (نسخه ۱)

۲۴۹,۵۰۰ تومان
0