پاورپوینت فصل ۶ کتاب مدیریت استراتژیک

۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب بازار خدمات اینترنتی ورزشی

۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب تاریخ تربیت بدنی و ورزش ها (ایران و جهان)

۲۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی (تمام فصول)

۳۰۹,۶۰۰ تومان ۲۰۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۹ کتاب برنامه ریزی استراتژیک

۱۱۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۸ و ۱۹ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۵۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۶ و ۱۷ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۷۹,۸۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۰ و ۱۱ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۱۲۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت تمامی فصول کتاب اصول بازاریابی (نسخه ۱)

۲۲۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت تمامی فصول کتاب روابط عمومی ورزشی

۲۴۹,۵۰۰ تومان
0