پرسشنامه مدیریت دانش نیومن و کنراد (۲۰۰۰)

۱۱,۰۰۰ تومان