پاورپوینت ۲۰ گام عملیاتی در مدیریت بحران سازمان های بزرگ و پیچیده

۵,۵۰۰ تومان