دانلود رایگان نرم افزارهای کاربردی پژوهشگری مخصوص کامپیوتر

دانلود رایگان نرم افزارهای کاربردی پژوهشگری مخصوص کامپیوتر

بخش ۱: نرم افزارهای آماری تخصصی

نرم افزار Amos

نرم افزار Eview

نرم افزار Expert Choice

نرم افزار Lisrel

نرم افزار MicMac

نرم افزار Microfit

نرم افزار Minitab

نرم افزار Ncss

نرم افزار Pls

نرم افزار R

نرم افزار Sas

نرم افزار SigmaPlot + Systat

نرم افزار Spss

نرم افزار Statistica

 

بخش ۲: نرم افزارهای ویرایشی متون

نرم افزار Office

نرم افزار Endnote

نرم افزار Virastar

نرم افزار Mendeley

نرم افزار Wunderlist

نرم افزار Evernote

نرم افزار Dropbox

نرم افزار Latex