پاورپوینت کتاب تربیت بدنی در مدارس

۸۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۸ و ۹ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۲۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۳۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۱، ۱۲، ۱۳ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۳۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۶، ۷، ۸، ۹ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۱۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۸ و ۹ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۸,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۷ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۴,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۶ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۳۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل چهارم کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۲۲,۰۰۰ تومان
0