نقد پایان نامه ارتباط هوش فرهنگی با پذیرش اجتماعی دانشجویان ورزشکار دانشگاه های دولتی استان کرمان

۳۰,۰۰۰ تومان

نقد مقاله مروری بر سیستم های اطلاعاتی حسابداری

۷,۵۰۰ تومان

نقد مقاله استرس شغلی در پرستاران شاغل در بخش مراقبت های ویژه و ارتباط آن با فرسودگی شغلی آنها

۶,۵۰۰ تومان

نقد مقاله انگلیسی استراتژی های بازاریابی در یک محیط اینترنتی فعال

۷,۵۰۰ تومان

نقد پایان نامه تاثیر نظام ارتباطات سازمانی بر تعارض در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی

۵,۰۰۰ تومان

نقد پایان نامه بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی کشور با تاکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی

۸,۰۰۰ تومان

نقد پایان نامه تعیین اثربخشی فعالیت های ورزشی فوق برنامه دانشگاه های تهران و ارائه الگوی اثربخش

۸,۰۰۰ تومان

نقد پایان نامه بررسی تواناییها و نحوه عملکرد مربیان تیم های ورزشی دانشگاه های کشور

۷,۰۰۰ تومان

نقد مقاله ارتباط عوامل انگیزشی–بهداشتی و تحلیل رفتگی شغلی کارشناسان تربیت بدنی

۴,۵۰۰ تومان

نقد مقاله بررسی فضایی اثرات مکان های ورزشی بر محیط شهری اصفهان

۷,۵۰۰ تومان
0