نقد مقاله تاثیر آموزش الگوی یادگیری اجتماعی بر عزت نفس، اعتماد بنفس و

۵,۰۰۰ تومان

نقد مقاله مداخله دولت و بازده سرمایه گذاری: شواهدی از چین

۱۲,۰۰۰ تومان

نقد مقاله تبیین ماهیت نظام آموزش و پرورش ایران از دوره مدرن سازی

۵,۰۰۰ تومان

نقد پایان نامه ارتباط هوش فرهنگی با پذیرش اجتماعی دانشجویان ورزشکار

۲۵,۰۰۰ تومان

نقد مقاله مروری بر سیستم های اطلاعاتی حسابداری

۷,۵۰۰ تومان

نقد مقاله استرس شغلی پرستاران شاغل بخش مراقبتهای ویژه و ارتباط فرسودگی

۸,۰۰۰ تومان

نقد مقاله انگلیسی استراتژی های بازاریابی در یک محیط اینترنتی فعال

۹,۰۰۰ تومان

نقد پایان نامه تاثیر نظام ارتباطات سازمانی بر تعارض در ادارات

۷,۰۰۰ تومان

نقد پایان نامه عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی جاذبه های طبیعی ورزشی

۸,۰۰۰ تومان

نقد پایان نامه تعیین اثربخشی فعالیتهای ورزشی فوق برنامه دانشگاهها و

۸,۰۰۰ تومان
0