پاورپوینت کتاب فعالیت های رسانه ای در ورزش

۲۴۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان

۸۲,۶۰۰ تومان

نقد پایان نامه تاثیر نظام ارتباطات سازمانی بر تعارض در ادارات

۵۶,۰۰۰ تومان
0