پاورپوینت تمامی فصول کتاب روابط عمومی ورزشی

۱۶۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب روابط عمومی ورزشی

۳۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۷ کتاب روابط عمومی ورزشی (مدیریت ارتباطات سازمانی)

۴۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ششم کتاب روابط عمومی ورزشی

۳۱,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۴ کتاب روابط عمومی ورزشی

۳۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل سوم کتاب روابط عمومی ورزشی

۶۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل اول و دوم کتاب روابط عمومی ورزشی

۴۵,۰۰۰ تومان
0