پرسشنامه یادگیری زدایی در سازمان (مدل کارن بکر)

۲۰,۰۰۰ تومان