پاورپوینت مدیریت بحران

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت بحران در سازمان (۲۰۱۴)

۲۱,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ۲۰ گام عملیاتی در مدیریت بحران سازمان های بزرگ و پیچیده

۵,۵۰۰ تومان

پاورپوینت تخلیه اضطراری در شرایط بحرانی

۹,۰۰۰ تومان
0