نقد رساله دکتری طراحی الگوی توسعه منابع انسانی بر اساس فرایند مدیریت دانش

۸۵,۰۰۰ تومان

نقد رساله دکتری طراحی چارچوب توسعه منابع انسانی ملی مبتنی بر آرای حکمت

۸۰,۰۰۰ تومان
0