پاورپوینت تمامی فصول کتاب روابط عمومی ورزشی

۱۶۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب روابط عمومی ورزشی

۴۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۷ کتاب روابط عمومی ورزشی (مدیریت ارتباطات سازمانی)

۵۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ششم کتاب روابط عمومی ورزشی

۴۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۴ کتاب روابط عمومی ورزشی

۴۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل سوم کتاب روابط عمومی ورزشی

۷۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل اول و دوم کتاب روابط عمومی ورزشی

۵۵,۰۰۰ تومان
0