ادبیات و پیشینه سرپرستی سوءاستفاده گرانه،خودکنترلی و رفتار اخلاقی

۶۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت خودکنترلی و انگیزش در کارکنان

۷۲,۵۰۰ تومان

پاورپوینت خودکنترلی در سازمان های ورزشی

۶۵,۹۰۰ تومان
0