پروپوزال بررسی نگرش اساتید و دانشجویان دندانپزشکی درباره CAD/CAM…

۱۳۹,۰۰۰ تومان

پرسشنامه نگرش دندانپزشکان به تکنولوژی کدکم

۳۵,۹۰۰ تومان

نقد مقاله پرسش از دندانپزشکان بریتانیا در مورد استفاده از CAD/CAM

۱۰۵,۹۰۰ تومان

نقد مقاله انعطاف پذیری تناسب CAD/CAM و چارچوب های مخلوط کپی و..

۹۵,۹۰۰ تومان

نقد مقاله انگلیسی بررسی مواد موقت پروتزهای دندانی ثابت با روش CAD/CAM

۱۰۵,۹۰۰ تومان

نقد مقاله نگرش دانشجویان دانشکده دندانپزشکی زاگرب نسبت به CAD/CAM

۱۰۹,۵۰۰ تومان
0