پرسشنامه رضایتمندی کاربران از سیستم اطلاعات بیمارستانی HIS

۱۳,۰۰۰ تومان