ترجمه و نقد مقاله نمودهای رهبری پایدار در سازمان یادگیرنده

۹۵,۰۰۰ تومان

ترجمه مقاله انگلیسی نمودهای رهبری پایدار در سازمان یادگیرنده

۵۰,۰۰۰ تومان

نقد مقاله نمودهای رهبری پایدار در سازمان یادگیرنده

۸۹,۰۰۰ تومان
0