ترجمه و نقد مقاله نمودهای رهبری پایدار در سازمان یادگیرنده

۱۰۸,۵۰۰ تومان

نقد مقاله نمودهای رهبری پایدار در سازمان یادگیرنده

۹۵,۵۰۰ تومان

ادبیات و پیشینه تحقیق اقتصاد مقاومتی

۶۹,۰۰۰ تومان
0