ترجمه و نقد مقاله نمودهای رهبری پایدار در سازمان یادگیرنده

۱۲۹,۰۰۰ تومان

نقد مقاله نمودهای رهبری پایدار در سازمان یادگیرنده

۱۰۵,۹۰۰ تومان

ادبیات و پیشینه تحقیق اقتصاد مقاومتی

۷۲,۰۰۰ تومان
0