ترجمه و نقد مقاله نمودهای رهبری پایدار در سازمان یادگیرنده

۹۵,۰۰۰ تومان

نقد مقاله نمودهای رهبری پایدار در سازمان یادگیرنده

۸۹,۰۰۰ تومان

ادبیات و پیشینه تحقیق اقتصاد مقاومتی

۴۹,۰۰۰ تومان
0