پاورپوینت فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان

۹۵,۹۰۰ تومان

نقد مقاله ارتباط فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش مدیران ستادی سازمان

۸۵,۹۰۰ تومان

پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد

۸,۵۰۰ تومان
0