پاورپوینت مدیریت بحران

۴۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت بحران در سازمان (۲۰۱۴)

۳۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ۲۰ گام عملیاتی در مدیریت بحران سازمان های بزرگ و پیچیده

۲۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت تخلیه اضطراری در شرایط بحرانی

۳۷,۰۰۰ تومان
0