نقد مقاله شناسایی اماکن امن جهت اسکان اضطراری شهروندان شهر رشت در..

۹۵,۵۰۰ تومان

نقد مقاله طراحی مدل مدیریت بحران در راستای بهبود نظام مدیریت منابع انسانی..

۷۵,۵۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت بحران

۶۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت بحران در سازمان (۲۰۱۴)

۴۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ۲۰ گام عملیاتی در مدیریت بحران سازمان های بزرگ و پیچیده

۳۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت تخلیه اضطراری در شرایط بحرانی

۵۹,۰۰۰ تومان
0