نقد مقاله تاثیر ارتباطات بازاریابی شبکه اجتماعی بر ارزش ویژه برند..

۵۶,۰۰۰ تومان

نقد مقاله مزیت منابع اطلاعاتی مشتری، استراتژی بازاریابی و عملکرد..

۶۳,۰۰۰ تومان

نقد مقاله بکارگیری اطلاعات گذشته و آینده مدیریت هزینه استراتژیک

۵۶,۸۰۰ تومان

نقد مقاله انگلیسی تعاون و COVID19: استراتژی بازاریابی مشاغل و تجارت..

۷۰,۰۰۰ تومان

نقد مقاله سرمایه انسانی در کارآفرینی اجتماعی و تجاری

۶۳,۰۰۰ تومان

نقد مقاله فرآیند افزودنی CAD/CAM برای پروتزهای دندانپزشکی

۶۳,۰۰۰ تومان

نقد مقاله موقعیت های کارآفرینی، تعریف و علایق تحقیقات کارآفرینی

۶۳,۰۰۰ تومان

نقد مقاله بررسی ایمونوهیستوشیمیایی تومور مارکر CK19 در ادنتوژنیک

۶۳,۰۰۰ تومان

نقد مقاله تبیین ماهیت نظام آموزش و پرورش ایران از دوره مدرن سازی

۵۶,۰۰۰ تومان
0