نقد مقاله تاثیر ارتباطات بازاریابی شبکه اجتماعی بر ارزش ویژه برند..

۷۵,۵۰۰ تومان

نقد مقاله مزیت منابع اطلاعاتی مشتری، استراتژی بازاریابی و عملکرد..

۷۵,۵۰۰ تومان

نقد مقاله بکارگیری اطلاعات گذشته و آینده مدیریت هزینه استراتژیک

۷۵,۵۰۰ تومان

نقد مقاله انگلیسی تعاون و COVID19: استراتژی بازاریابی مشاغل و تجارت..

۷۹,۰۰۰ تومان

نقد مقاله سرمایه انسانی در کارآفرینی اجتماعی و تجاری

۷۵,۵۰۰ تومان

نقد مقاله فرآیند افزودنی CAD/CAM برای پروتزهای دندانپزشکی

۷۵,۵۰۰ تومان

نقد مقاله موقعیت های کارآفرینی، تعریف و علایق تحقیقات کارآفرینی

۷۵,۵۰۰ تومان

نقد مقاله بررسی ایمونوهیستوشیمیایی تومور مارکر CK19 در ادنتوژنیک

۷۵,۵۰۰ تومان

نقد مقاله تبیین ماهیت نظام آموزش و پرورش ایران از دوره مدرن سازی

۷۹,۵۰۰ تومان
0