نقد مقاله تاثیر ارتباطات بازاریابی شبکه اجتماعی بر ارزش ویژه برند

۳۲,۰۰۰ تومان

نقد مقاله مزیت منابع اطلاعاتی مشتری، استراتژی بازاریابی و عملکرد

۴۰,۰۰۰ تومان

نقد مقاله بکارگیری اطلاعات گذشته و آینده مدیریت هزینه استراتژیک

۳۲,۰۰۰ تومان

نقد مقاله انگلیسی تعاون و COVID19: استراتژی بازاریابی مشاغل و تجارت

۴۵,۰۰۰ تومان

نقد مقاله تامین نیروی انسانی شایسته: مقایسه شرکت های فنی و شهرداری

۴۶,۰۰۰ تومان

نقد مقاله سرمایه انسانی در کارآفرینی اجتماعی و تجاری

۴۰,۰۰۰ تومان

نقد مقاله فرآیند افزودنی CAD/CAM برای پروتزهای دندانپزشکی

۴۵,۰۰۰ تومان

نقد مقاله موقعیت های کارآفرینی، تعریف و علایق تحقیقات کارآفرینی

۴۵,۰۰۰ تومان

نقد مقاله بررسی ایمونوهیستوشیمیایی تومور مارکر CK19 در ادنتوژنیک

۴۵,۰۰۰ تومان

نقد مقاله تبیین ماهیت نظام آموزش و پرورش ایران از دوره مدرن سازی

۴۰,۰۰۰ تومان
0