نقد مقاله ورزش، زیبایی و سلامت: تحلیل کیفی تجربه زنان از باشگاه

۶۵,۸۰۰ تومان

نقد مقاله راه ها و ابزار نفوذ استعمار در جهان اسلام (اقدامات استعمارگران)

۵۶,۰۰۰ تومان

نقد مقاله بایسته های فرهنگی پیش روی تمدن نوین اسلامی

۶۳,۰۰۰ تومان

نقد مقاله سرمایه انسانی در کارآفرینی اجتماعی و تجاری

۶۳,۰۰۰ تومان

نقد مقاله پرسش از دندانپزشکان بریتانیا در مورد استفاده از CAD/CAM

۵۰,۴۰۰ تومان

نقد مقاله انعطاف پذیری تناسب CAD/CAM و چارچوب های مخلوط کپی و..

۵۰,۴۰۰ تومان

نقد مقاله بررسی مواد موقت پروتزهای دندانی ثابت با روش CAD/CAM

۵۰,۴۰۰ تومان

نقد مقاله نگرش دانشجویان دانشکده دندانپزشکی زاگرب نسبت به CAD/CAM

۵۶,۰۰۰ تومان

نقد مقاله درک فناوری توسط ارتودنتیست ها: یک مطالعه کیفی

۶۳,۰۰۰ تومان

نقد مقاله موقعیت های کارآفرینی، تعریف و علایق تحقیقات کارآفرینی

۶۳,۰۰۰ تومان
0