نقد مقاله طراحی مدل مدیریت بحران در راستای بهبود نظام مدیریت منابع انسانی..

۵۹,۰۰۰ تومان

نقد مقاله تاثیر سرمایه اجتماعی بر تاب آوری با تاکید بر نقش رفتار شهروندی..

۵۹,۰۰۰ تومان
0