نقد مقاله ورزش، زیبایی و سلامت: تحلیل کیفی تجربه زنان از باشگاه

۴۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت خصوصی سازی در ورزش

۶۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی

۲۰۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۸ و ۱۹ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۴۰,۰۰۰ تومان

نقد مقاله بسط کارآفرینی مبتنی بر ورزش از طریق تحقیق پدیدارشناختی

۴۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل هفتم کتاب روابط عمومی و ارتباطات بین الملل در ورزش

۲۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب فعالیت های رسانه ای در ورزش

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی

۶۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب نظارت و ارزیابی در تربیت بدنی و ورزش

۲۱۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت تمام فصول کتاب تربیت بدنی در مدارس

۱۷۰,۰۰۰ تومان
0