کتاب بازار خدمات اینترنتی ورزشی

۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب تاریخ تربیت بدنی و ورزش ها (ایران و جهان)

۲۸,۰۰۰ تومان

نقد مقاله ورزش، زیبایی و سلامت: تحلیل کیفی تجربه زنان از باشگاه

۶۵,۸۰۰ تومان

پاورپوینت خصوصی سازی در ورزش

۸۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی

۲۹۱,۲۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۸ و ۱۹ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۵۶,۰۰۰ تومان

نقد مقاله بسط کارآفرینی مبتنی بر ورزش از طریق تحقیق پدیدارشناختی

۶۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل هفت کتاب روابط عمومی و ارتباطات بین الملل در ورزش

۳۷,۸۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب فعالیت های رسانه ای در ورزش

۲۴۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی

۸۴,۰۰۰ تومان
0