نقد مقاله بررسی بیان پروتئین شوک گرمایی (HSOA2) A2 در موش‌های..

۹۹,۵۰۰ تومان

نقد رساله دکتری الگوی مبنایی تصمیم‌گیری مدیریت ورزش ایران: گفتمان‌کاوی..

۵۵,۰۰۰ تومان

کتاب بازار خدمات اینترنتی ورزشی

۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب تاریخ تربیت بدنی و ورزش ها (ایران و جهان)

۲۸,۰۰۰ تومان

نقد مقاله ورزش، زیبایی و سلامت: تحلیل کیفی تجربه زنان از باشگاه

۷۵,۵۰۰ تومان

پاورپوینت خصوصی سازی در ورزش

۸۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی (تمامی فصول)

۳۰۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۸ و ۱۹ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۷۵,۵۰۰ تومان

نقد مقاله بسط کارآفرینی مبتنی بر ورزش از طریق تحقیق پدیدارشناختی

۷۵,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فصل هفت کتاب روابط عمومی و ارتباطات بین الملل در ورزش

۵۵,۵۰۰ تومان
0