نقد مقاله بررسی بیان پروتئین شوک گرمایی (HSOA2) A2 در موش‌های..

۹۳,۵۰۰ تومان

نقد رساله دکتری الگوی مبنایی تصمیم‌گیری مدیریت ورزش ایران: گفتمان‌کاوی..

۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب بازار خدمات اینترنتی ورزشی

۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب تاریخ تربیت بدنی و ورزش ها (ایران و جهان)

۲۸,۰۰۰ تومان

نقد مقاله ورزش، زیبایی و سلامت: تحلیل کیفی تجربه زنان از باشگاه

۶۸,۸۰۰ تومان

پاورپوینت خصوصی سازی در ورزش

۸۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی

۳۰۶,۹۰۰ تومان ۲۰۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۸ و ۱۹ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۵۹,۰۰۰ تومان

نقد مقاله بسط کارآفرینی مبتنی بر ورزش از طریق تحقیق پدیدارشناختی

۶۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل هفت کتاب روابط عمومی و ارتباطات بین الملل در ورزش

۳۹,۰۰۰ تومان
0