نقد مقاله بررسی بیان پروتئین شوک گرمایی (HSOA2) A2 در موش‌های..

۱۰۹,۵۰۰ تومان

نقد رساله دکتری الگوی مبنایی تصمیم‌گیری مدیریت ورزش ایران: گفـ..

۱۸۵,۹۰۰ تومان

کتاب بازار خدمات اینترنتی ورزشی

۳۳,۰۰۰ تومان

کتاب تاریخ تربیت بدنی و ورزش ها (ایران و جهان)

۴۵,۰۰۰ تومان

نقد مقاله ورزش، زیبایی و سلامت: تحلیل کیفی تجربه زنان از باشگاه

۸۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت خصوصی سازی در ورزش

۹۲,۵۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی (تمامی فصول)

۳۱۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۸ و ۱۹ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۷۵,۵۰۰ تومان

نقد مقاله بسط کارآفرینی مبتنی بر ورزش از طریق تحقیق پدیدارشناختی

۸۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل هفت کتاب روابط عمومی و ارتباطات بین الملل در ورزش

۶۵,۹۰۰ تومان
0