نقد مقاله کارآفرینی اجتماعی و عملکرد سازمانی: بررسی نقش تعدیل کننده …

۶۹,۰۰۰ تومان

ترجمه مقاله انگلیسی کارآفرینی اجتماعی و عملکرد سازمانی (۲۰۱۹)

۴۹,۰۰۰ تومان

نقد مقاله سرمایه انسانی در کارآفرینی اجتماعی و تجاری

۶۹,۰۰۰ تومان
0