نقد مقاله کارآفرینی اجتماعی و عملکرد سازمانی: بررسی نقش تعدیل کننده …

۴۵,۰۰۰ تومان

ترجمه مقاله انگلیسی کارآفرینی اجتماعی و عملکرد سازمانی (۲۰۱۹)

۳۵,۰۰۰ تومان

نقد مقاله سرمایه انسانی در کارآفرینی اجتماعی و تجاری

۴۵,۰۰۰ تومان
0