×

نقد مقاله بسط کارآفرینی مبتنی بر ورزش از طریق تحقیق پدیدارشناختی

۱۵,۰۰۰ تومان

نقد مقاله موقعیت های کارآفرینی، تعریف و علایق تحقیقات کارآفرینی

۱۵,۰۰۰ تومان
0