پاورپوینت فصل ششم کتاب روابط عمومی ورزشی

۷۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۳ کتاب روابط عمومی ورزشی

۱۰۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل اول و دوم کتاب روابط عمومی ورزشی

۹۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مدیریت مالی و اداری در سازمان های ورزشی

۹۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مدیریت مالی و اداری در سازمان های ورزشی

۹۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مدیریت مالی و اداری در سازمان های ورزشی

۹۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل دهم کتاب مدیریت مالی و اداری در سازمان های ورزشی

۹۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل نهم کتاب مدیریت مالی و اداری در سازمان های ورزشی

۹۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل هشتم کتاب مدیریت مالی و اداری در سازمان های ورزشی

۸۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل هفتم کتاب مدیریت مالی و اداری در سازمان های ورزشی

۸۵,۹۰۰ تومان
0