ترجمه و نقد مقاله نمودهای رهبری پایدار در سازمان یادگیرنده

۹۵,۰۰۰ تومان

ترجمه مقاله انگلیسی نمودهای رهبری پایدار در سازمان یادگیرنده

۵۰,۰۰۰ تومان
0