پرسشنامه نگرش دندانپزشکان به تکنولوژی کدکم

۲۵,۰۰۰ تومان

نقد مقاله پرسش از دندانپزشکان بریتانیا در مورد استفاده از CAD/CAM

۷۵,۵۰۰ تومان

نقد مقاله انگلیسی بررسی مواد موقت پروتزهای دندانی ثابت با روش CAD/CAM

۷۹,۵۰۰ تومان

نقد مقاله فرآیند افزودنی CAD/CAM برای پروتزهای دندانپزشکی

۷۵,۵۰۰ تومان
0