پروژه سیستم خبره در ورزش ESS

۹۰,۰۰۰ تومان ۷۵,۰۰۰ تومان